FIND PRAKTISK INFORMATION
HER KAN DU FINDE SVAR PÅ NOGLE AF DINE SPØRGSMÅL. DU KAN MED FORDEL BRUGE CHATTEN TIL HØJRE, HVIS DU IKKE KAN FINDE SVAR PÅ DET HELE HER.

Stil et spørgsmål

Rejsebetingelser

Med småt

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Red Mountain (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.


1. Aftaleindgåelse

1.1. Indgåelsen
En aftale om køb af en pakkerejse mellem kunden og rejsebureauet er indgået og bindende for begge parter, når tilbud accepteres af kunden. Såfremt kunden ikke indbetaler depositum rettidigt anses det for en annullering fra kundens side, og rejsebureauet er således ikke længere forpligtet af aftalen

1.2. Rejsedokumenter
Rejsebureauet fremsender efter aftalens indgåelse Bookingbekræftelse til kunden pr. email. Efter kunden har indbetalt depositum fremsendes de resterende rejsedokumenter. Ønskes dokumenterne sendt med posten opkræves et administrationsgebyr på 100 kr.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer i pakkerejsen, foregår på den af kunden oplyste postadresse eller e-mailadresse. Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at rejsebureauet kan kontakte kunden både før og under rejsen.

Hvis kunden ikke modtager Bookingbekræftelse inden 24 timer efter accept af tilbuddet, skal kunden straks kontakte rejsebureauet. Kunden skal tillige kontakte rejsebureauet, hvis de resterende rejsedokumenter ikke modtages inden 72 timer efter indbetaling af depositum. Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, skal kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 5.3.) og straks reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2. Pris og betaling

2.1. Pris
Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og/eller tillæg mv. 

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Hvis intet andet er anført, er rejsens pris pr. person baseret på det antal deltagere lejligheden/hotelværelset er beregnet for. Benyttes indkvartering af et færre antal personer vil dette oftest medføre opkrævning af tillæg for tomsenge, uanset om dette sker efter aftalens indgåelse eller sker som konsekvens af en efterfølgende uforudset hændelse, herunder en medrejsendes sygdom.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen. Udenlandske valutaer, der anvendes til beregning af pakkerejsens pris, vil fremgå af fakturaen, med angivelse af valutabetegnelse, kursen for denne samt datoen for den fastsatte kurs.

2.2. Betaling
Depositum, normalt 1500 kr. pr. person samt evt. Afbestillingsforsikring på 6 % af rejsens pris, indbetales umiddelbart efter bestilling og senest 48 timer efter bestillingstidspunktet. 

For rejser booket med individuelt rutefly ("alternative flyafgange") udgør depositumet 1500 kr. plus hele prisen for ruteflybilletten. Når depositum er modtaget af rejsebureauet fremsendes bekræftelse på rejsebestillingen samt opkrævning på restbeløbet. Restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde 42 dage inden afrejse. Ved for sen eller manglende betaling uden afmelding opkræves et rykkergebyr på 100 kr. Eventuelle gebyrer ved indbetaling afholdes af kunden og vil fremgå af betalingsvindue.

Misligholder kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har rejsebureauet ret til betaling af det beløb, som kunden ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

3. Produktet

3.1. Tilslutningsrejser
Rejsebureauet er alene ansvarligt for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af kunden gennem rejsebureauet. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

3.2. Afbestillingsforsikring og rejseforsikring
Afbestillingsforsikring på 6 % af rejsens pris beskytter rejsedeltageren mod tab ved sygdom. Afbestillingsforsikringen gælder som forsikring i tilfælde af: Alvorlig akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestilling, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre, søskende eller dokumenteret samboende samlever. I sådanne tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke Afbestilingsforsikringen samt udgifter til lægeerklæring. 

Denne regel forudsætter, at afbestillingen foretages før afrejsetidspunktet, og at der uden ugrundet ophold indsendes attest fra en læge. Rejsebureauet forbeholder sig retten til for egen regning at kontrollere tilstedeværelsen af den påberåbte sygdom gennem egen læge. Bemærk at allerede kendte sygdomme ved bestillingstidspunktet ikke er dækket.

Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring gennem rejsebureauet. Rejsebureauet modtager provision for salg af rejseforsikringen. Kunden kan ved henvendelse til rejsebureauet få oplyst provisionens størrelse. Rejseforsikringen skal være tegnet inden afrejse og fremgå af rejsebeviset.


4. Kundens generelle pligter

4.1. Pas, visum og vaccinationer
Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. 

Rejsebureauet oplyser ved indgåelse af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte rejsebureauet for yderligere information om disse regler.

Rejsebureauets oplybsninger om pas og visumkrav til kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden gøre rejsebureauet opmærksom herpå, således at kunden kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2. Deltagerantal
Rejsens gennemførelse betinges af et minimum antal deltagere på 110 tilmeldte som skal være opnået senst 14 dage før afrejsedatoen. Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan rejsebureauet ansvarsfrit aflyse rejsen. Kunden får i sådanne tilfælde alle indbetalte beløb refunderet.

4.3. Navne på rejsedokumenter
Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på kundens forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan kunden ikke holde rejsebureauet ansvarligt. 

4.4. Rettidigt fremmøde
Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benytte i den korrekte rækkefølge. Hvis kunden ikke anvender flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse. 

Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne eller rejsebureauets underleverandører.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for rejsebureauets kontrol.

4.5. Ordensbestemmelser
Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.
Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6. Manglende efterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureauet, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører. 

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1. Overdragelse af pakkerejsen
Pakkerejsen kan overdrages til en anden person på redmountain.dk indtil 14 dage før afrejse. Navneændringer som foretages senere end 14 dage før afrejse koster 500 kr. pr. navn. Foretages ændringer ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse opkræves administartionsgebyr på 100 kr. pr gang. 

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsebureauet, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennem-førelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsebureauet, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af kundens rejsedokumenter.

I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen en sådan type flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

For navneændringer på flybilletter opkræver rejsebureauet kunden et ekspeditionsgebyr på 250 kr. plus flyselskabets eventuelle ekspeditionsgebyr. 
Kunden og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2. Prisændringer
Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakke-rejsen, såfremt der sker ændringer i: 

- Transportomkostninger, herunder brændstofpriser

- Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter

- Valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende pakkerejse

Rejsebureauet meddeler kunden om prisforhøjelser og prisnedsættelser snarest muligt, efter dette er blevet besluttet. Prisen kan max. forhøjes med 20 % af pakkerejsens pris og senest 20 dage før afrejse. Hvis forhøjelsen er mere end 20 % af pakkerejsens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfrit at hæve købet.

5.3. Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsebureauet hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsebureauet at ændre pakkerejsen, skal kunden afholde de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Rejsebureauet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt kunden ønsker at foretage ændringer, og dette ikke er muligt, anses ændringen som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 6.2, og en ny bestilling.

5.4. Rejsebureauets ændringer af pakkerejsen
Hvis rejsebureauet må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom samt oplyses om dennes rettigheder.Hvis rejsebureauets ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder: 

 • Kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
 • Kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette

Kunden skal underrette rejsebureauet om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet derimod tilbagebetale kunden prisforskellen

6. Aftalens ophør

6.1. Fortrydelsesret
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 samt § 1 stk. 4 nr. 4, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

6.2. Afbestilling af pakkerejsen

Kunden kan afbestille pakkerejsen efter nedenstående standardregler, medmindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse skriftligt har oplyst:

 • at afbestilling på grund af særlige vilkår hos underleverandører ikke kan ske uden at hele eller dele af rejsens pris på forhånd er tabt, eller
 • at afbestillingsreglerne for det specifikke produkt afviger fra standardreglerne

Ved afbestilling senest 42 dage før mistes det erlagte depositum.

Sker afbestilling senere end 42 dage før afrejsedagen og indtil 14 dage før afrejsedagen, har rejsebureauet ret til udover depositum at beregne sig 50 % af rejsens totale pris.

Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejsen, har rejsebureauet ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

I alle ovennævnte tilfælde er Afbestillingsforsikringen tabt.

6.3. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.
Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. 

For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der berettiger til afbestilling, være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, f.eks. af Udenrigs-ministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 6.2.

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden imidlertid ret til helt at afbestille rejsen.

7. Mangler og reklamation

Hvis du mod forventning oplever mangler på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til Red Mountain, vores repræsentanter på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld.
 
Hvis vores repræsentanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte Red Mountain på telefon 87 12 49 12 eller email kontakt@redmountain.dk.  Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26. 
  

8. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar
Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven. 

Rejsebureauet begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (luftbefordring), Athen konventionen og EU forordning 392/2009 (befordring til søs) og COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Rejsebureauets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tranportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

9. Reklamationer efter rejsens afslutning:
Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende.

10. Grupperejsevilkår

A) Ved en grupperejsebestilling forstås en samlet bestilling af et selskab på mindst 15 personer, som rejser på samme bookingnummer. Ind under grupperejsebestilling falder også uddannelsesinstitutioner, herunder videregående uddannelser, handelskoler og gymnasierejser.

B) Bestilleren af en grupperejse bliver af Danski betragtet som rejseleder for denne gruppe. Rejselederen har ansvaret for at alle gruppens deltagere bliver gjort bekendt med de konkrete detaljer vedrørende rejsen og dens afvikling.

C) Ved grupperejser fra uddannelsesinstitutioner tilmelder deltagerne sig individuelt via gruppens egen hjemmeside, og hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sin bestilling og betaling. Spørgsmål om grupperejsen stilles direkte til Red Mountain.

D) Afbestillingsvilkår for grupper. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppeleder skal henvende sig til gruppelederen ved afbestilling, idet gruppelederen har kontakten til Red Mountain. Rejsende som bestiller sin rejse igennem en gruppehjemmeside skal henvende sig direkte til Red Mountain ved afbestilling. Hvis én person i en gruppe afbestiller sin rejse tilpasses den eksisterende booking med nyt antal rejsende. Dette kan påvirke rabatter og tomsengstillæg kan tilkomme. Iøvrigt gælder vores almindelige rejsebetingelser for ændringer mv.

E) Ved bestilling af en grupperejse fra en uddannelsesinstitution indgår der transport, indkvartering og liftkort. Indkvarteringen er uspecificeret indtil ca. 3 uger før afrejsen, men generel information omkring indkvarteringen findes på gruppens hjemmeside. Når indkvarteringen bliver specificeret på gruppens hjemmeside, fremgår det, hvor mange senge der er i hver lejlighed. Det samlede antal senge passer til gruppens størrelse, og den enkelte deltager vælger selv sin seng og indkvartering ud fra de ledige pladser.


Rejse-betingelser

Med småt

Betaling

Med småt

Vores online betaling foregår igennem NETS og derved overholdes alle gældende regler for online betaling og sikring af personlige oplysninger.

1. Rate, normalt 1500 kr. pr. person samt evt. Afbestillingsforsikring på 6 % af rejsens pris indbetales umiddelbart efter bestilling.

Restbeløbet skal være indbetalt senest 6 uger før afrejse.

Indtil 14 dage før afrejse, kan der gøres tilkøb i form af skileje, eventarmbånd m.m. Disse tilvalg skal betales med det samme og kan medføre administrationsgebyr.

Der kan betales med følgende kort: Dankort, VISAElektron, VISADankort, indenlands og udenlands Mastercard.


Betaling

Med småt

Forsikringer

Med småt

Afbestillingsforsikring:

Beskytter rejsedeltageren mod tab ved sygdom. Sygdomsafbestillingsforsikringen gælder som forsikring i tilfælde af: Alvorlig akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestilling, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre, søskende eller dokumenteret samboende samlever. I sådanne tilfælde tilbagebetales rejsens fulde beløb, dog ikke sygeafbestillingsgarantien samt udgifter til lægeerklæring. Denne regel forudsætter, at afbestillingen foretages før afrejsetidspunktet, og at der uden ugrundet ophold indsendes attest fra en læge. Rejsebureauet forbeholder sig retten til for egen regning at kontrollere tilstedeværelsen af den påberåbte sygdom gennem egen læge. Bemærk at allerede kendte sygdomme ved bestillingstidspunktet ikke er dækket. 

Rejseforsikring:

Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring gennem rejsebureauet. Rejsebureauet modtager provision for salg af rejseforsikringen. Kunden kan ved henvendelse til rejsebureauet få oplyst provisionens størrelse. Rejseforsikringen skal være tegnet inden afrejse og fremgå af rejsebeviset.

Vi benytter Europæsiske Rejseforsikring som partner.

Læs mere her

Reeksamensforsikring: 

Er gældende såfremt gæsten skal op til reeksamen, i selve rejseperioden. Gæsten skal ved henvendelse til rejsebureauet fremvise dokumentation på dumpet eksamen, samt dato for reeksamen, som skal ligge i selve rejseperioden. Reeksamensforsikring tilvælges i forbindelse med tilmeldingen. Det er muligt at tilkøbe denne alene, eller i kombination med en sygeafbestillingsforsikring. Hele beløbet tilbagebetales, minus prisen for forsikringen.

 


Forsikringer

Med småt

Rejsegarantifonden

Med småt

Rejsegarantifonden er en privat, selvejende institution, der skal yde rejsekunder bistand ved en rejsearrangørs konkurs. Endvidere skal fonden finansiere og betjene et rejseankenævn. Det betyder for dig, at der er udstedt en garanti for erstatning i tilfælde af konkurs.

Vores medlemsnr. er 288.


Rejsegarantifonden

Med småt

Afbestilling af rejsen

Med småt

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse rejsen, skal Red Mountain kontaktes pr. telefon. Vi skal herefter have et skriftligt afbud eller afbud pr. e-mail til kontakt@redmountain.dk senest 48 timer efter dit telefoniske afbud - dog altid inden rejsens påbegyndelse!
Ved afbestilling af rejsen gælder følgende regler og frister:

Ved afbestilling senest 42 dage før mistes det erlagte 1. rate.

Sker afbestilling senere end 42 dage før afrejsedagen og indtil 14 dage før afrejsedagen, har rejsebureauet ret til udover 1. rate. at beregne sig 50 % af rejsens totale pris.

Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejsen, har rejsebureauet ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

I alle ovennævnte tilfælde er Afbestillingsforsikringen tabt.


Ved afbestilling af en pakkerejse indeholdende liftkort, skileje og skiskole, indgår værdien af liftkortet, skileje og skiskolen i pakkerejsen og liftkort, skileje og skiskole kan ikke refunderes separat.

Kommer I for sent til det aftalte mødested (påstigningssted) ved afrejse, vil I ikke kunne forvente nogen form for godtgørelse.


Afbestilling af rejsen

Med småt

Busturen

Transport

Busserne er typisk sidde/hvilebusser. Red Mountain garanterer, at bussen efterlever alle sikkerhedskrav i henhold til gældende dansk lovgivning.

Ved glemte ting i bussen, kan I kontakte Red Mountain på kontakt@redmountain.dk

Det er også muligt at køre selv. Ring til Red Mountain for at få information og en pris på telefonnummer: 87 12 49 12

 


Busturen

Transport

Bagageregler

Transport

I bussen er det tilladt at medbringe følgende pr. rejsebevis: 

1  Taske, max 20 kg (Helst ingen hardcase hvis muligt) 
1  Håndbagage (skal kunne ligge under sædet eller i hattehylden) 

Medbringer du kun egne skistøvler og ikke ski, skal disse indgå i de 20 kg.

Ønsker du at medbringe egne ski/støvler, skal dette tilkøbes under tilmeldingen. Pris 99 kr.

1  Ski bag (må KUN indeholde 1x ski el. snowboard!)
1  Støvletaske (må KUN indeholde støvler)

Nogle buschauffør vil stå med en vægt ved afrejse, og har ret til at afvise bagage, der overskrider ovenstående bagageregler.


Bagageregler

Transport

Pakkeguide

Transport

Obligatorisk - skal medbringes:

- Rejsebevis (din billet)
- Pas
- Forsikringspolice (f.eks. Europæiske Rejseforsikring)
- Sygesikringsbevis (skal medbringes i skijakken)
- Kreditkort
- Penge (Euro)
- Ski voucher (hvis du har lejet ski )
- Serienummer til dine ski (skal meddeles ved tyveri)
- Mobiltelefon (+ oplader)
- Sengelinned
- Håndklæde
- Viskestykke + karklud

Husk også:

- Toiletpapir (1 rulle til turen derned)
- Solcreme (høj faktor )
- Læbepomade med høj solfaktor
- Solbriller
- Ski Goggles 


Pakkeguide

Transport

Forældre-information

Vigtig Info

Kære forældre,

Vinteren nærmer sig, og der er ikke længe til, at dit barn skal på skiferie. Jeg glæder mig meget, og jeg har planlagt en fantastisk uge med masser af skiløb og hygge.

Måske er det første gang, dit barn skal på skiferie alene, måske har I prøvet det før. Uanset hvad, er det vigtigt for mig, at dit barn får en god skiferie - men også, at du som mor eller far, er trygge ved, at dit barn er afsted. Derfor vil jeg gerne fortælle lidt om Red Mountain, og hvad du kan forvente af os, når dit barn er på skiferie.

HVEM ER RED MOUNTAIN?

Red Mountain er et brand, som Danski står bag. Danski har arrangeret skiferier siden 1981 - både for familier, kærester og større grupper af både venner og firmaer. Danski har altså en stor erfaring og viden omkring afvikling af en gruppeskiferie, og al den viden trækker jeg på hos Red Mountain.

TRANSPORT TIL ALPERNE

Alle deltagere, som ikke har valgt at køre selv eller flyve, vil blive hentet af en sidde/hvilebus på et valgt opsamlingssted. Red Mountain står inde for, at alle busser efterlever alle danske krav. Vi arrangerer busturen i samarbejde med et stort tysk, professionelt firma.

I LØBET AF UGEN VIL ...

Vores guider stå til rådighed, hvis dit barn har brug for hjælp med stort og småt. Skulle der, mod forventning, være behov for et lægebesøg, står guiderne også til rådighed med hjælp og vejledning. 

Under hele ugen vil der være en masse arrangementer for dit barn - både skiløb, sociale arrangementer og afterski. Alt sammen under ordnede og sikre forhold.

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål, skal du ikke tøve med at ringe til mig. Jeg svarer gerne på alle de spørgsmål, som du måtte have.

Jeg kan træffes på 87 12 49 12 eller mail: kontakt@redmountain.dk

Jeg glæder mig til at se dit barn i Alperne på den bedste skiferie!

De varmeste hilsner,

Christian Rønn


Forældre-information

Vigtig Info

Fuldmagt

Vigtig Info

Er du under 18 år skal vi have tilsendt en fuldmagt fra forældre eller værge, inden rejsen starter. 

Forældre/værge skriver under på godkendelsen af rejsens køb, samt at man har et økonomisk øjemed.

Fuldmagten skal uploades på din booking eller sendes til Red Mountain på kontakt@redmountain.dk senest 6 uger før afrejse.

Download fuldmagten her


Fuldmagt

Vigtig Info

Generelle regler

Vigtig Info

Under opholdet beder vi alle gæster respektere de lokale regler på diverse lejlighedskomplekser. Her henvises til ingen larm efter kl. 22.00, ingen råben og skrigen på gangarealer og andre offentlige arealer. 

Overtrædes de generelle regler, vil vores vagter blive tilkaldt til lejligheden med en skriftlig advarsel. Lejlighedens beboere vil blive fremvist et dokument med, at der i den givende situation er blevet indgivet en klage. Vær opmærksom på, at denne advarsel skal respekteres, da det er vores forsøg på at forebygge eventuelle konfrontationer mellem vores gæster og destinationens myndigheder. Det lokale politi “Gendarmeriet” kan efterfølgende uden yderligere varsel bede gæsterne forlade lejligheden – og i værste fald destinationen.


Generelle regler

Vigtig Info

Forhold

Vigtig Info

Standarden på indkvarteringen er meget enkel og det er meget almindeligt, at man bor 4 – 6 personer på 20-25 m2. Der er oftest begrænset siddepladser udover sengene. Lejlighederne er designet for skiløbere, der bruger det meste af dagen på bjerget – og ikke i lejligheden. Typisk for de franske lejligheder er, at man anvender tæpper i stedet for dyner. De er alle desuden udstyret med køkken/bad/toilet.

Tidspunktet for bussernes afgang og ankomst skal planlægges nøje for at få det hele til at gå op. Der kan forekommer længere ventetider på ankomst- og afrejsedage. Vi anbefaler, at man får tiden til at gå med restaurant/cafébesøg, udvide sit liftkort til en ekstra dag eller ved at besøge byens sportscenter.

Bussens afgangstider fra destinationen er samtidig ca. tider. Det er ikke altid, at det lykkedes at overholde tidspunktet til punkt og prikke, selvom vi selvfølgelig gør vores bedste.

Vi gør vores bedste for at gøre de hektiske dage så behagelige og smidige som muligt. 


Forhold

Vigtig Info

Forældre til gymnasieelev

Vigtig Info

For at vi kan yde den bedste service for vores gæster, er det vigtigt kommunikationen foregår mellem gæsten og vores personale på destinationen. 

Skulle der mod forventning opstå problemer, er det altså bedst hvis gæsten selv tager kontakt til vores personale og derigennem løser problemet.

Problemer kan oftest undgåes ved lidt forberedelse, derfor bør i gennemgå følgende med de unge mennesker:

 • Bliv enige om hvor ofte, og hvornår, I skal tale sammen, så I slipper for altid at ringe til dem.
 • Få navn og telefonnummer på de venner dit barn er afsted med/bor sammen med.
 • Er uheldet ude? Dit barn skader sig/bliver syg, og behøver at opsøge sygehus/læge, skal de kontakte os, så vi kan hjælpe dem. Igen, det er vigtigt at det er dit barn som kontakter os direkte eller personerne omkring dit barn i værste fald. Husk at give dem forsikringsoplysninger med på rejsen.
 • Reglerne på destinationen skal altid respekteres. Der skal være stille på værelserne efter kl. 22.00, og der må ikke larmes på offentlige fællesarealerne. I Frankrig er det en lov.
 • Lyt til vores personale på destinationen og følg deres henvisninger.
 • Skulle der opstå problemer på destinationen, er det vigtigt, at det er dit barn, som kontakter os. Vi ved, det kan være frustrerende som forældre, men det ér meget lettere – og problemerne kan løses langt hurtige – hvis gæsten selv henvender sig. Telefonnummer og kontaktoplysninger bliver tilsendt et par dage før afrejse.
 • Vi vil gerne tro, at alkohol ikke er et problem, men er selvfølgelig bevidste om, at det forekommer. Gør gerne opmærksom på, at dit barn skal begrænse indtagen af alkohol og tage hånd om hinanden. Alkohol har en anden effekt i højere luftlag og meget kolde nætter! Skulle der opstå problemer, af den ene eller anden art, er vi selvfølgelig altid til stede.
 • Lav et budget, så de ved hvor mange penge, de har at gøre godt med hver dag.
 • Respekter aldersgrænserne på destinationen. Vores arrangementer er alkoholfri, og det er ikke tilladt at indtage alkohol for gæster under 18 år.

Forældre til gymnasieelev

Vigtig Info

Før, under & efter

Vigtig Info

FØR AFREJSE
Senest 5 dage inden afrejse modtager du det endelige rejsebevis (billetten). Her vil møde- og afrejsetidspunkt fremgå. Busserne afgår enten fra gruppens institution eller en nærliggende opsamlingsplads.

Da vi nu er tæt på afrejse, skal du snart lave de endelige ændringer i rejsebestillingen. Efter deadline for restbetalingen kan der ikke laves yderligere ændringer. Datoen finder du på din gruppes tilmeldingsside. Eventuelle ændringer herefter vil kunne foretages på destinationen i samarbejde med vores altid smilende guider.

VED ANKOMST
Når du ankommer til destinationen, vil du få information om nøgleafhentning og lejlighedens beliggenhed. 

Skulle der opstå større eller mindre problemer med lejligheden, beder vi om, at det er gæsten, der ringer på vores servicetelefon. Kontaktinformation til vores personale på destinationen fremgår af vores Red Mountain app. Her henviser vi igen til hektiske ankomstdage som vi selvfølgelig prøver at gøre så smidige som muligt. 

UNDER SELVE REJSEN
Skulle du blive syg eller have brug for en læge, ligger der i centrum af byen et lægehus. Vores personale vil forsøge at afhjælpe situationen.  

Såfremt gæsten er under 18 år, må vedkommende ikke selv udskrive sig fra sygehuset/skadestuen. Det er derfor vigtigt, at der er en ven eller veninde over 18 år til stede. Er dette ikke muligt, vil en af vores guider selvfølgelig sørge for, at gæsten bliver udskrevet. 

Forsikring: Det er vigtigt at være forsikret via sin rejseforsikring. I tilfælde af tilskadekomst kan det koste en større sum for behandling heraf, hvis du ikke har tegnet en forsikring. Det gule sygesikring gælder ikke uden for Danmark. Derfor er det vigtigt at have et gyldigt blåt sygesikringskort til EU. Det kan bestilles på borger.dk.  På private skadestuer skal man ofte betale for sin behandling, som senere kan refunderes, hvis du er dækket af din forsikring. Det er ikke alle steder hvor det er muligt at få behandling af en offenlig instans.

INFORMATION OM HJEMREJSEN
Torsdag inden hjemrejsen til Danmark modtager du den sidste rejseinformation. Heraf fremgår tider for udcheckning samt busafgange. Skulle du ikke have fået denne information, er det vigtigt, du tager kontakt til vores personale på destinationen. Red Mountain kan ikke gøres ansvarlige for gæster, der ikke står på rette opsamlingssted, på rette tidspunkt. 


Før, under & efter

Vigtig Info

Skadesdepositum

Vigtig Info

Når du ankommer på destinationen, vil der blive opkrævet et skadesdepositum.

Hvad er et skadesdepositum?
Et skadesdepositum betaler man altid, hvad enten man bestiller billeje, hotelophold eller andre ferieboliger. 

Skadesdepositummet har intet at gøre med 1. rate betalingen, der også hedder et “depositum”. Vi ved godt, at det kan være lidt forvirrende, så her kommer en hurtig forklaring på forskellen:

De 1.500,- du har betalt i “1. rate/depositum” var blot en 1. rate betaling, der i sidste ende blev fratrukket den samlede pris på rejsen.

Skadesdepositummet, der skal lægges ved ankomst på destinationen, er derimod en sikkerhed for udlejer i tilfælde af, at der skulle ske skader/mangler på lejligheden under opholdet. Et skadesdepositum får man altså tilbage, såfremt lejlighedens stand og inventar godkendes ved udcheckning.

Husk, at gennemgå lejligheden for fejl og mangler. Tag evt. billeder af skader på lejligheden og vis dem til dit agentur senest søndag. Hvis du har fået en inventarliste, skal denne udfyldes.

Bemærk: Man skal lægge et skadedepositum, og i visse tilfælde kan nøglerne ikke udleveres, før dette er gjort.

Størrelsen på skadesdepositummet afhænger af størrelse/kvalitet på indkvartering, men ligger typisk inden for 50 – 150 euro per person.


Skadesdepositum

Vigtig Info

Information

Vigtig Info

Vores app er livsnødvendig på din rejse!

Vores app indeholder alt det info, som vi kan forudse. Hvis du ikke finder den nødvendige information, så kontakt endelig guiderne på destinationen og få svar på dit spørgsmål.

Vores APP er en genvej til skituren, hvor du kan finde information om alt mellem himmel og jord. I appen finder du blandt andet: 

 • Praktisk info om den personlige rejse samt tilvalg
 • Bykort
 • Pistekort
 • Ugeprogram
 • Kontaktinfo til alle guider
 • Info om restauranter, aktiviteter med mere
 • Rabataftaler
 • LIVE vejrudsigt

Den fungerer selvfølgelig også offline.

BEMÆRK: Login til appen sendes direkte på mail senest 5 dage før afrejse.


Information

Vigtig Info